คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ภาษาซีเบื้องต้นและตัวแปรกับชนิดของข้อมูล
อาจารย์บัณฑิต พลเพียร
เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อมูลประเภทใดไม่เป็นอักขระในภาษาซี
   'C'
   'M'
   ' '
   '?'

ข้อที่ 2)
ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลแบบ integer
   -320
   - 31.81
   +45
   1456

ข้อที่ 3)
ท่านคิดว่าตัวเลขใดไม่สามารถเก็บเป็นข้อมูลประเภท char ได้
   38
   -28
   121
   135

ข้อที่ 4)
ถ้าประกาศตัวแปรเป็น char name[5]; ข้อมูลใดไม่สามารถเก็บในตัวแปร name ได้
   name = "1234"
   name = "COMPUTER"
   name = " "
   name = "A"

ข้อที่ 5)
ชื่อตัวใดไม่สามารถนำมาประกาศเป็นตัวแปรได้
   num_2
   _num_2
   num 2
   _num2

ข้อที่ 6)
ข้อใดเป็นตัวแปรที่ไม่เหมาะสม ถ้าหากในภาษาซีกำหนดให้ a = 20.2, b = 120 และ c = 300
   float a;
   char c;
   char b;
   ไม่มีข้อถูก

ข้อที่ 7)
ข้อใดเรียงลำดับประเภทของข้อมูลจากน้อยไปมาก
   unsigned char, char, int, float
   unsigned int, char, floar, double
   char, unsigned int, float, double
   long double, long, float, double

ข้อที่ 8)
ถ้าหากตัวแปร a มีเลขจำนวนเต็มอยู่ ถ้าหากต้องการเพิ่ม a อีก 1 ค่า จะทำอย่างไร
   a++;
   ++a;
   a+=1;
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9)
จงหาค่าคำตอบของนิพจน์ (7%2) + (8%5)%10
   3
   4
   5
   6

ข้อที่ 10)
จงหาค่า y จากส่วนของโปรแกรมต่อไปนี้ int x, y; x = 8; y = --x;
   7
   8
   9
   ไม่สามารถทำได้